امروز : یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۱۲

در لحظه

reg2reg1

address1address2

address3address4

address5address6

پورتال جهاد دانشگاهی واحد اردبیل

یادداشت ها

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

فراخوان

farakhan

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma