امروز : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۴۴

شرح وظايف روابط عمومي

    ضرورت وجود روابط عمومي! پاسخگويي به افكار عمومي، شناساندن سازمان به مردم ونيازهاي رسانه اي وتوسعه رسانه هاي گروهي و...است. همراه كردن كاركنان، جلب مشاركت واعتماد آنان براي پيشرفت هاي مادي ومعنوي سازمان از جمله وظايف وكاركردهاي اساسي روابط ع
شرح وظايف روابط عمومي
سه شنبه | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ - ۱۲:۰۴ |
کد خبر : ۳۸ |
مطالب روابط عمومي

 

 

ضرورت وجود روابط عمومي! پاسخگويي به افكار عمومي، شناساندن سازمان به مردم ونيازهاي رسانه اي وتوسعه رسانه هاي گروهي و...است. همراه كردن كاركنان، جلب مشاركت واعتماد آنان براي پيشرفت هاي مادي ومعنوي سازمان از جمله وظايف وكاركردهاي اساسي روابط عمومي است. تقويت روابط عمومي ها جهت تقويت روابط عاطفي مديران وكاركنان ، جايگاه روابط عمومي در اطلاع رساني وفرهنگ سازي از ديگر كاركردهاي آن است.

 

توجه ويژه به روابط عمومي، به عنوان نهادي كه مي تواند به صورت نظام مند ،برنامه ريزي شده وسنجيده در جهت ايجاد، حفظ وگسترش تعامل وتفاهم مديران با كاركنان اقدام كند ،بسيار حائز اهميت است.

 

روابط عمومي مدون وبرنامه ريزي شده يكي از ابزارهاي قوي مديريت افكار است، روابط عمومي به عنوان اصلي ترين حلقه ارتباطي بين مديران وكاركنان، مسئوليت خطيري درفرآيند دسترسي مديران وافكار جمعي كاركنان دارند.

 

بدون شك روابط عمومي به عنوان يك "فن"و"هنر"نقش بسزايي در برقراري وتسهيل ارتباط دوسويه بين مديران سازمان وكاركنان دارد، به طوري كه امروزه كمتر سازماني را مي توان يافت كه خود را بي نياز از روابط عمومي بداند ودر عين حال موفقيت هاي چشمگيري را در زمينه هاي مورد نظر وتحقق  اهداف از پيش تعيين شده  به دست آورده باشد .

 

روابط عمومي تنظيم كننده مديريت ارتباط بين سازمان وكاركنان خواهد بود و به نوعي وظيفه خطير اطلاع رساني و سخنگويي واعلام مواضع آن سازمان را در سطح جامعه وافكار عمومي بر عهده خواهد  داشت.

 

 

با اين حال روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد استان اردبيل اهداف زير را دنبال مي كند:

 

1-  توجه جدي به افكار همه كاركنان در ايجاد حركت، اصلاح وجريان سازي سالم

 

2- ارائه مشاوره هاي موثر به مديران واحد

 

3- ايجاد حسن رابطه بين كاركنان، مديران ومراجعان واحد

 

4- تقويت ويژگي ها و ارزش هاي مطلوب انساني

 

5-  معرفي الگوهاي آموزشي مناسب درون سازماني وبرون سازماني

 

6-  سازماندهي خبري واحد (تلاش براي اطلاع يابي  واطلاع رساني به موقع با روش ها وابزارهاي ارتباطي)

 

7-  تدوين  نظام ارتباطي منسجم وتبليغي شفاف وروشن

 

8-  جهت گيري و جهت دهي سازمان به سوي هم انديشي

 

9- همكاري فعال ومستمر با مطبوعات ورسانه هاي ملي واستاني

 

10- تنظيم برنامه مدون وساليانه براي عمل به شعائرو برگزاري مراسمات مذهبي وغيره ...

 

11- انعكاس انتقادات واخبار به صورت شفاف وعدم مميزي نمودن آن به مديران ودريافت بازخورد آن جهت ارائه به كاركنان

 

12- برگزاري جلسات داخلي بين كاركنان ومديران بصورت هفتگي، ماهيانه وفصلي

 

13- تهيه مقاله هاي علمي در حوزه فعاليت هاي سازمان ونشر آن در رسانه هاي گروهي

 

14- معرفي مطلوب مقالات و تحقيقات كاركنان در سطح واحد استاني و بالاتر

 

15- انعكاس تجربه هاي موفق كاركنان واحد

 

16- چاپ بروشور پيام هاي آموزشي، پژوهشي وديگر فرآورده ها وتوليدات واحد

 

17- تهيه عكس، فيلم وگزارش براي معرفي واحد

 

18- زمينه سازي و هماهنگي براي شركت در مراسمات شادي و غم كاركنان واحد

 

19- تهيه اخبار از آخرين رويدادها، مراسم، مناسبت ها ونشست ها

 

20- اطلاع رساني آخرين اخبار ومطالب علمي تهيه شده از طريق سايت روابط عمومي

 

21- هماهنگي با رسانه ها (خبرگزاري ها، جرايد وصدا وسيما) جهت تهيه گزارش و خبر از مراسم ومناسبت ها

 

22- هماهنگي در خصوص برگزاري نشست هاي مطبوعاتي براي رئيس ومديران بخش هاي مختلف واحد

 

23- هماهنگي جهت چاپ آگهي هاي بخشهاي مختلف واحد در جرايد سراسري و نشريات محلي

 

24- دريافت نظرات وپيشنهادات كاركنان از طرق مختلف

 

25- برگزاري مسابقات فرهنگي به مناسبت هاي مختلف

 

26- تهيه جوابيه در خصوص مطالب انتقادي مندرج در نشريات وارسال به آنها

 

27- بزرگداشت سالروز تاسيبس جهاددانشگاهي و مناسبت هاي مذهبي و ملي

 

28- هماهنگي و همكاري در برپايي مراسم ويژه مانند تقدير از كاركنان نمونه، معارفه وتوديع مديران و...

 

29 - بزرگداشت مناسبت هاي مذهبي، ملي و استاني

 

30- اطلاع رساني برنامه هاي مختلف اجرايي در سطح شهر

 

31- همكاري با واحدهاي دانشگاهي استان جهت برگزاري برنامه هاي مختلف  اعم ازعلمي،آموزشي، فرهنگي، ورزشي  و...

 

32 – انجام هماهنگي هاي لازم در خصوص برپايي بازديدهاي درون و برون استاني ويژه اعضا و دانشجويان مراكز تحت نظارت واحد استاني.

 

33 – و ....

 

 

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma