امروز : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۰۱
مقام:
مدیر اداره اجرایی معاونت پژوهشی: دکتر جواد فرخی
آدرس:
اردبیل -شهرک کارشناسان -میدان شفا ساختمان جهاددانشگاهی واحد اردبیل طبقه چهارم
04533749503
داخلی 106 و 107
تلفن:
045-33749503
نمابر:
045-33749508

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma